Skoč na obsah | navigáciu

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.searchlightelectric.sk (ďalej len „internetový obchod“) je FÓS s.r.o. Kasalova 4 949 01 Nitra IČO: 44569726 DIČ: SK2022743888 OR OS NR, V.: 23819/N (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo tiež „predávajúci“ alebo „predajca“).

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej tiež „výrobkov“ alebo „produktov“) v internetovom obchode predávajúceho.

Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ale ktorá nakupuje tovar alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom alebo službami.

Cena

Všetky ceny v shope sú zmluvné a sú uvádzané s DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny ceny na tovar, pokiaľ nie je objednávka potvrdená našou spoločnosťou. Po potvrdení objednávky našou spoločnosťou GARANTUJEME výšku ceny za tovar.

Objednávka

Vyplnením a odoslaním zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Potvrdenie objednávky je realizované telefonicky alebo e-mailom po predchádzajúcom elektronickom objednaní. O prijatí objednávky ako aj o vybavení budete taktiež informovaní na Váš email uvedený pri objednávke. Pokiaľ nepríde vystavená objednávka na Váš email, tak nás prosím kontaktujte.

Storno objednávky

Vystavenú ako aj doručenú objednávku môžete zrušiť kedykoľvek pred jej potvrdením bez udania dôvodu. Objednávku môžete taktiež zrušiť, pokiaľ Vám nie je možné zaslať tovar v požadovanom termíne.

V prípade stornovania už potvrdenej objednávky si predávajúci vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 20 % z celkovej ceny objednávky.

Pri storne objednávky nezabudnite uviesť svoje údaje (meno, priezvisko, email), ako aj číslo stornovanej objednávky. Pokiaľ sa zistia neplatné údaje v objednávke a zákazník tieto údaje po výzve neopraví, objednávka bude stornovaná.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, pokiaľ sa výrazne zmenila cena tovaru, alebo náklady na realizáciu prípadne doručenie objednávky sú príliš vysoké. Ak nastane prípadná situácia, zákazník je okamžite kontaktovaný.

Záručná doba na tovar

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení)preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadne ďalšej reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácia

V prípade, že bola pri zakúpení tovaru po doručení zistená závada, resp. poškodenie, tovar treba reklamovať. Hneď po prevzatí tovaru odporúčame tento prekontrolovať, či nie je mechanicky poškodený (otlčené rohy, poškriabanie, ...). Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané. Pri reklamácii tovar, prosím, riadne zabalte (aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu) a pošlite na spätnú adresu (odporúčame posielať ako poistenú zásielku, nie dobierkou).

Doprava

Doprava je ZDARMA po celej SR

Spôsob dopravy a platby

Tovar zasielame kuriérskou službou.

Platiť za objednaný tovar môžete nasledovnými spôsobmi:

 • Zálohová faktúra - Prevodom na účet
 • Dobierka

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete v uvedenej lehote odstúpiť od zmluvy, postupujte nasledovne:

 • Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky, že žiadate odstúpiť od zmluvy.
 • Zašlite na našu adresu vlastnoručne podpísanú žiadosť o odstúpenie od zmluvy, kde uvediete aj číslo účtu, na ktorý Vám budú vrátené peniaze.
 • Ak ste obdržali tovar, zašlite ho späť na našu adresu ako doporučený, poistený balík (nie dobierkou)za nasledovných podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Zmluva na odstúpení od zmluvy

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi je dobrovoľné. Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme.

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci poskytuje predajcovi svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predajcu, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predajcovi prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16

Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok.

Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom. Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá s manipuláciou s údajmi.

↑ Hore